INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się na podstawie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych budynku z uwzględnieniem stanu technicznego jego elementów. Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się w budynkach nieposiadających projektów budowlanych.

Inwentaryzacja budowlana jest niezbędna w przypadku potrzeby remontu budynku, opracowania przez projektanta projektu przebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego.

Gdy należy dokonać wyceny domu niezbędnej dla celów sprzedaży nieruchomości, oraz w przypadku potrzeby sporządzenia audytu energetycznego budynku, koniecznego o ubieganie się środków finansowych na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu. Inwentaryzacja budowlana jest najczęściej przeprowadzana w budynkach starszych oraz zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Inwentaryzacja budowlana powinna być wykonana w formie operatu składającego się z części opisowej oraz części graficznej uzupełnionej zdjęciami fotograficznymi.

 

 

Część graficzna inwentaryzacji obiektu budowlanego powinna obejmować:

 

 

    1. Graficzne rzuty działki w skali 1:500 z naniesionymi w jej obszarze obiektami budowlanymi z uwzględnieniem schodów, tarasów, ścieżek oraz innych obiektów typu śmietnik, szambo, studnia, ogrodzenie, podziemne i naziemne przyłącza oraz poziomy budynku z naniesionymi schodami.

    2. Graficzne rzuty w skali 1:50 lub 1:100 poszczególnych kondygnacji budynku z naniesionymi instalacjami elektryczną, gazową, wodną oraz innymi w przypadku ich występowania.

    3. Graficzne rzuty w skali 1:50 lub 1:100 dachu z uwzględnieniem, elementów więźby dachowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz ze wskazaniem sposobów odwodnienia dachu.

    4. Graficzne przekroje wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem wysokości charakterystycznych punków takich jak: rzędnych posadzek, półpięter na klatkach schodowych, tarasów, dachu i kominów, występujących na działce studzienek oraz murków ze wskazaniem poziomu terenu.

    5. Wskazanie na szkicach graficznych punktów gniazd elektrycznych, przebiegu sieci gazowej i wodociągowej.

W przypadku inwentaryzacji elewacji obiektu budowlanego dokumentację graficzną budynku dodatkowo powinna uzupełniać dokumentacja fotograficzna. 

 

Rozróżniamy następujące rodzaje inwentaryzacji:

Inwentaryzacja podstawowa zawiera obrys elementów konstrukcji, ogólne dane dotyczące geometrii budynku i poszczególnych kondygnacji, powierzchnię poszczególnych lokali.

Inwentaryzacja uproszczona zawiera wszystkie dane z inwentaryzacji podstawowej, a dodatkowo: ogólne wymiary pomieszczeń, otworów okiennych i drzwiowych.

Inwentaryzacja szczegółowa zawiera wszystkie dane z inwentaryzacji uproszczonej, a dodatkowo: wymiary wszystkich elementów konstrukcji takich jak wnęki i słupy, kominy; wysokości pomieszczeń, wysokości poziomów parapetów; itp. 

Zakres inwentaryzacji

Realizujemy inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych obejmujące sporządzenie rysunków:

  • rzutów kondygnacji,
  • elewacji,
  • przekrojów,
  • dachów,
  • konstrukcji.

 

Dokumentacja inwentaryzacyjna 

Sporządzona przez nas dokumentacja inwentaryzacyjna w zależności od potrzeb zawiera:

  • opis techniczny budynku,
  • komplet rysunków,
  • kalkulację powierzchni. 

 

Cennik inwentaryzacji budowlanych

Rzuty kondygnacji - cena za m2 
 Inwentaryzacja podstawowa  4,00 PLN
 Inwentaryzacja uproszczona  7,00 PLN
 Inwentaryzacja szczegółowa  9,00 PLN
 Elewacje - cena za m2 
 Inwentaryzacja podstawowa  2,00 PLN
  Inwentaryzacja uproszczona  3,00 PLN
 Inwentaryzacja szczegółowa  4,00 PLN
Przekroje - cena za m2  
Inwentaryzacja podstawowa 6,00 PLN
Inwentaryzacja uproszczona 7,00 PLN
 Inwentaryzacja szczegółowa 9,00 PLN
Dachy płaskie - cena za m2
Inwentaryzacja podstawowa 1,00 PLN
Inwentaryzacja uproszczona 1,00 PLN
Inwentaryzacja szczegółowa 1,00 PLN